background

BION Food & Agriculture

Reinier de Graafstraat 7
5017 GP Tilburg
Nederland

T  +31(0)13 582 00 50
F  +31(0)13 582 00 51
M +31(0)6 575 74 527
E   heerkens@bionagriculture.nl
Skype dion.heerkens

KvK 17231491
BTW nr. NL053705701B01

Bijenlandschap Bels Lijntje 2017 en 2018

Nestelplaatsen maken voor wilde bijen in natuurgebied van TWM

Tijdens de afgelopen wintermaanden zijn er werkzaamheden verricht om het leefgebied van wilde bijen een kwaliteitsimpuls te geven. In een bosgebied op de grens van Tilburg en Riel worden door  TWM Gronden op twee locaties maatregelen uitgevoerd. Met een groep vrijwilligers is op een open plek in het bos, een oude zandafgraving, de jonge boomopslag verwijderd. Aan de zuidzijde van de zandafgraving zijn graszoden en mossen verwijderd zodat er open zanderige plekken ontstaan. Dit biedt wilde bijen al vanaf het vroege voorjaar geschikte nestelgelegenheid. Even verderop op Landgoed Leijkant worden de komende maanden bloemrijke randen en bijvriendelijke struiken geplant. Bijen vinden hier de zo nodige stuifmeel en nectar.

Door deze maatregelen dragen we bij aan een geschikter leefgebied voor wilde bijen en andere bestuivers.

Bijenimpuls Hart van Brabant bermen en pleisterplaatsen 2017

Inzaaien bloemrijke bermen in juni 2017 aan de Kwartelweg in Dongen

Drie gemeenten Tilburg, Waalwijk en Dongen in de Hart van Brabant regio hebben in 2017 gewerkt aan de verbetering van het bermbeheer. Het was hun doel om de biodiversiteit van wegbermen te vergroten  door het aanpassen van het huidige beheer naar een verschralingsbeheer en door het inzaaien van overblijvende, bestendige bloemenmengsels.

De gemeente Tilburg heeft een kleine 10 kilometer berm ingezaaid in Stadsbos013, een bloemrijk bijenlint. De bermen liggen deels in het gebied Klein-Tilburg en in de Kaaistoep. "Wegbermen zijn belangrijk voor wilde bijen, omdat het de laatste plekken zijn die niet structureel bemest en bespoten worden", aldus wethouder Stadsbos013 Mario Jacobs: "Bovendien vormen ze verbindende linten door het landschap. Door deze linten aantrekkelijker te maken voor bijen, worden ze ook aantrekkelijker voor recreanten, vanwege de vele bloemen."
Platform Langstraat heeft in samenwerking met  gemeente Waalwijk met vele vrijwilligers in de dorpskern Waspik  het afgelopen voorjaar een voormalig spoorcomplex met paardenweiden, grondopslag en grindbermen omgevormd tot een natuurparadijs. Bermen zijn opnieuw met bloemrijke mengsels ingezaaid, er zijn bloeiende houtsingels geplant en er is een waterpartij met bloemrijke oevers  ingericht.

De gemeente Dongen heeft gekozen voor het aanleggen van een deel van een berm aan de Kwartelweg omdat deze berm een ontbrekende bloemrijke schakel vormt tussen twee reeds ingerichte bloemrijke bermen die onderdeel uitmaken van een bestaande EVZ. De berm is ingezaaid met een bloemenmengsel van Cruydt Hoeck aangevuld met enkele vochtminnende soorten.

Prijsvraag Groen Ontwikkelfonds Brabant Natuurlijk Ondernemen Hilvarenbeek 2017

Boeren met Natuur in Hilvarenbeek

Twee biologische veehouders Jan van den Broek en Nico van den Broek uit Hilvarenbeek hebben de oproep van de prijsvraag Groen Ontwikkelfonds Brabant met beide handen aangenomen: het ontwikkelen van een origineel bedrijfsplan op basis van een natuurinclusieve en circulaire aanpak voor een gebied van 16 ha.  Ze hebben jarenlange ervaring met natuurontwikkeling en natuurbeheer in de natuurgebieden Gement en D’n Opslag. Natuurbeheer past binnen hun bedrijfsvoering.

Ze hebben een plan opgesteld dat al hun ambities bijeenbrengt en combineert:

  • Het aanleggen van nieuwe natuur op akkers en graslanden; houtsingels, natuuroevers, flora- en faunarijke randen worden aangelegd.
  • Aan de producten voor menselijke consumptie meerwaarde toevoegen en deze verkopen in een korte keten van producent direct naar consument via eigen boerderijwinkel en regionale verkoop.
  • De opbrengst van de houtsingels tot meerwaarde te brengen als energiebron voor huis en bedrijfsruimten.
  • Activiteiten organiseren voor bewoners, scholieren en streekpartijen om deze te betrekken bij de uitvoering van het intiatief.

Het plan is ingediend bij het Groen Ontwikkelfonds. Uit meerdere inzenders is hun “Ondernemingsplan Boeren met Natuur “ als beste uitgekozen.

BION Food & Agriculture heeft  de ondernemers begeleidt en het ondernemingsplan opgesteld.

Korte keten oude granen in Brabant

Gelderse Risweit juli 2017

Green Deal Natuurlijk Boeren in De Hilver en het Hengstven

Jan van den Broek(l), biologische veehouder;  het beheer van natuurgebied gebeurt zorgvuldig en in goed overleg met SBB en vogelaars 847.JPG

Green Deal Natuurlijk Boeren, pilot De Hilver

Vier gangbare en vijf biologische veehouders beheren samen met Staatsbosbeheer 250 ha. natuurgronden in het gebied De Hilver, gelegen ten zuidoosten van Tilburg tussen Moergestel en Haghorst. Het deelgebied D’n Gement is een van de weinige weidevogelgebieden in Midden-Brabant. Veel grutto’s en kieviten broeden in dit fraaie natuurgebied. De negen veehouders stellen ieder jaar gezamenlijk met Staatsbosbeheer een beheerplan op. In 2015 is het maaibeheer zodanig aangepast dat er voor weidevogels meer gelegenheid is gecreëerd voor rust, ruimte en voedsel.

In juni 2015 is een streekontmoeting gehouden met zo’n 45 buurtbewoners. Ze hebben een rondleiding gehad door het natuurgebied. Staatsbosbeheer, Hilverboeren en vogelaars hebben vanuit hun expertise verteld over dit bijzondere gebied.

Green Deal Natuurlijk Boeren, pilot Hengstven

In het najaar van 2015 zijn herinrichtingswerkzaaamheden in het 90 ha. grote natuurgebied Hengstven gestart. Het Hengstven is gelegen aan de zuidrand van de Loonse en Drunense Duinen. Natuurmonumenten, eigenaar van het natuurgebied wil het vroegere karakter van het gebied terugbrengen. Doel is het creëren van een mozaïeklandschap van bloemrijke graslanden, droge en natte heide, ven en kleinschalige akkers. Natuurmonumenten regelt met de Duinboeren dat het beheer wordt uitgevoerd door leden/boeren uit de directe omgeving. In maart 2016 zullen de werkzaamheden zijn afgerond en kunnen de boeren starten met het beheer.

Het Louis Bolk Instituut en BION Food & Agriculture leveren de benodigde expertise en procesbegeleiding aan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de twee groepen boerenbeheerders.

Nieuwe economische activiteiten met project VAB Midden-Brabant

VAB Midden-Brabant is een vernieuwend project ter stimulering van nieuwe economische activiteiten in vrijkomende agrarische bebouwingen (VAB) in de regio Midden-Brabant. Verduurzamende initiatieven gedijen in een (coöperatief) betrokken omgeving, waarin de initiatiefnemer(s) kunnen steunen op de expertise en inzet van een actief netwerk rondom het initiatief. De aanpak van Tussenheid en Coöpnet is er op gericht om dergelijke ondersteunende netwerkomgevingen rondom initiatieven herkenbaar te maken en te activeren. Daartoe hanteert Tussenheid het zgn. ‘Verduurzamingsmodel’, waarmee het initiatief bekeken wordt vanuit diverse verduurzamingsaspecten.           BION Food & Agriculture is lid van de beroepsvereniging Tussenheid i.o. en is een van de deskundigen binnen het netwerk die wordt ingezet bij het VAB-project.

Lees meer op website: http://tussenheid.nl/projecten/vab-mb-vrijkomende-agrarische-bebouwing-midden-brabant/

Bijenlint Bels Lijntje 2015

Op 18 december 2014 won Coöperatie Bels Lijntje, samen met haar 9 partners, de hoofdprijs van Vitaal Leisure Landschap met het Bijenlint Bels Lijntje. In 2015 zijn we concreet aan het werk gegaan om op tal van plaatsen het voedselaanbod voor bijen en bestuivende insecten in met name voor- en najaar te verbeteren. We creëren op deze wijze de komende jaren een bijenlint en tegelijkertijd de landschappelijke verfraaiing rondom het BelsLijntje. Het streven is dat we samen met de gemeenten Tilburg, Goirle, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Ravels en Turnhout, met imkerverenigingen, Brabants Landschap , Natuurmonumenten, agrarische natuurverenigingen en particuliere grondeigenaren het langste grensoverschrijdende bijenlint van Europa maken.

In 2015 hebben we op 6 verschillende locaties ‘pleisterplaatsen’ voor bijen en bestuivende insecten gerealiseerd: bij de Zwartvenseweg op 4 ha. bloemenvelden, granen en boekweit, meer dan 90.000 voorjaar bloeiende bloembollen langs het fietspad bij de Blaak, de Tilburgse Waterleiding Maatschappij zaaide 0,5 ha. boekweit in bij de Genderbaan, aan de grens bij Weelde Statie heeft imker Leentje Timmermans een bloemenweide ingezaaid.

In 2016 breiden we onze activiteiten verder uit richting Belgisch-Nederlandse grens en Turnhout. We mikken op meer voedselveldjes voor bijen en bestuivende insecten. Daarmee versterken we het leefgebied van bijen en bestuivende insecten én de landschappelijke attractiviteit van het BelsLijntje als Slow Leisure Icoon.

Meer info op www.belslijntje.com/bijenlint-2015/

Klik hier voor flyer over Bijenlint. Voor flyer over Brabantse boekweit klik hier.

Wethouder Mario Jacobs(r) en Dion Heerkens onthullen 1e informatiebord Bijenlint Bels Lijntje

Hart van Brabant Stadspark in Tilburg

Van Gend & Loos terrein 2013

De gemeente Tilburg heeft in oktober 2015 een oproep gedaan aan alle Tilburgers om met ideeën en plannen te komen voor een nieuw stadspark op het voormalige Van Gend & Loos terrein in Tilburg. Op dit terrein van ruim 7,5 ha. moet een levendig en bruisend park ontstaan voor en door Tilburgers.

Op initiatief van twee omliggende wijkraden en een viertal initiatiefnemers en ondernemende Tilburgers: BION Food & Agriculture, Pontifax, Beach Tilburg, M. de Seveau is in 2014 de Stichting Hart van Brabant Park opgericht. De Stichting heeft eind december 2015 een plan opgesteld waarin Park-Natuur-Educatie, Bewegen-Gezondheid, Horeca-Evenementen en Broedplaats een samenhangend geheel vormen. BION Food & Agriculture neemt het groene deel van het plan voor haar rekening.

De komende maanden gaat het Regieteam Van Gend & Loos terrein alle ingediende ideeën en plannen beoordelen.

Voor meer informatie www.hartvanbrabantpark.nl

Cooperatie Bels Lijntje in 2016

In 2015 hebben we naast het jaarlijks Cultureel Fietsevent onze activiteiten vanuit Coöperatie Bels Lijntje sterk uitgebreid: het ontwikkelen van twee nieuwe toeristisch-recreatieve routes rondom Bels Lijntje, het creëren van een bijenlint met nieuwe natuur en biodiversiteit op en langs het Bels Lijntje fietspad. Deze activiteiten passen uitstekend bij de meerjarige ambities van de coöperatie.

2016 is een ‘tussenjaar’. We zijn op weg naar een bijzonder jaar: in 2017 bestaat het Bels Lijntje 150 jaar. De voorbereidingen voor dit jubileumjaar zijn reeds begonnen. Vanuit de VVV Baarle-Nassau heeft men het initiatief genomen voor een gecoördineerd jaarprogramma in 2017 met een reeks van activiteiten gedurende het toeristisch en cultureel seizoen. Veel lokale en regionale organisaties tussen Tilburg en Turnhout waar onder natuurlijk Coöperatie Bels Lijntje gaan een bijdrage leveren op het gebied van o.a. cultuur, cultuurhistorie, culinair eten, bijenlint, natuurwandelingen.

De activiteiten van Coöperatie Bels Lijntje worden uitgevoerd door Tine van de Weyer (kunst en cultuur), Huub Glas (toerisme-recreatie en horeca) en Dion Heerkens (bijenlint, natuur en biodiversiteit).

Lees meer op www.belslijntje.com

Stadstuinderij Piushaven in Tilburg

Begin 2015 is aan de Piushaven de Stadstuinderij Piushaven van start gegaan. StadsTuinderij Piushaven is een initiatief van Het Werkt en stichting Social Energy.

StadsTuinderij Piushaven is een inspirerende, groene plek in hartje Tilburg waar tientallen vrijwilligers seizoensgroenten en kruiden telen onder professionele leiding. Op een wei omzoomd door bloemen graast een Schotse Hooglander en haar kalf. In een winkeltje wordt eigen oogst verkocht aan buurtbewoners en lokale horecazaken, naast diverse producten van D’n Ark, stadsimkerij Beezzzz en Goed Werk, klusbedrijf met een maatschappelijk hart. StadsTuinderij Piushaven ondersteunt groene initiatieven en moestuinen in de wijken. Zo kunnen mensen actief deelnemen aan diverse werkzaamheden, op afwisselende locaties en met mede-vrijwilligers van verschillende komaf.

Net zoals in 2015 zal BION Food & Agriculture ook het komende jaar de initiatiefnemers met raad en daad bijstaan over zaken als teelt, afzet en bedrijfsvoering.

Meer info: www.stadstuinderijpiushaven.nl

Gageleer, een biologisch streekbier uit De Kempen

Gageleer Cvba in Oud-Turnhout is coöperatieve vennootschap die 15 jaar geleden het Gageleerbier  op de markt heeft gebracht. De toenemende vraag van consumenten naar echte en authentieke streekproducten noopt tot het lokaal maken van het productieproces en het product. Kempische telers telen biologische brouwgerst, gagel komt van de gagelstruik uit De Kempen en biologische hop uit Poperinge. BION Food & Agriculture heeft samen met Gageleer Cvba deze verkorte keten opgezet en georganiseerd.